Search This Website

Friday 15 May 2020

Corona Gujarati Kakko: superb image

Corona Gujarati Kakko: superb image


CORONA Same Ladvano Gujarati Kakko ::::  • K : Coronathi Na Daro 
 • Kh: Khush Raho
 • G : Game tya thuksho nahi 
 • Gh : Ghar ma j Raho
 • Ch: Chyavanprash no Niymit Upyog Karo
 • Chh : chhik vakhte Modha par Rumal Rakho
 • J :: Jaruriyad mand Lokone Madad Karo
 • Jh :: Jhankhna karo prabhuni
 • T : Traveling karavnu Tado
 • Th :: Thandi vastu khavanu Tado
 • D : Doctor no Aabhar mano • Dh : Dhankela face, Ghatade  case sutr ne anusaro
 • N:  Tanav mukt Raho
 • T : Tandurast Raho
 • Th : thodi Svayam Kadaji rakho
 • D : Darroj prarthna karo
 • Dh : Dhyan rakho
 • N: Niymonu Palan karo
 • P : pustakonu Vanchan karo
 • Fake News N Felavo
 • B :: Ba Bapujine madad karo


DOWNLOAD CORONA GUJARATI KAKKO IMAGE FROM HERE


 • Bh: Bhagvanne shradhdha karo
 • M: Mask avashy pahero
 • Y  : Yog karo
 • R : Rog pratikarak shakti vadharo
 • L :: Lock DOwn nu palan karo
 • V : Vahivati tantr ne sahkar aapo
 • Sh:  Shakbhaji ne hamesh saf karo
 • S : Social Destancing nu palan karo
 • H : Hakaratmak Valan rakho

No comments:

Post a Comment